Is Norway responding well to the rise of India?

 

English version at the bottom.

Det var det store spørsmålet under India-Norge seminaret på Arendalsuka 13 august 2018. Utenriksminister, Ine Marie Eriksen Søreide, åpnet seminaret og svarte med et tydelig «Ja».

img_0465_fullwidth.jpg
 
 

Det fikk meg til å tenke på opplæringsprogrammer i kulturell intelligens jeg har holdt for indiske arbeidstakere i Norge. Tilsvarende for norske bedrifter i India. Statsråden bekreftet at norske bedrifter øker sine investeringer i India, og det ble debatter rundt muligheter og utfordringer knyttet til dette samarbeidet. Konsensus på debatten var dog at dette handler om konkurrensen om talent. Dette fikk meg til å stille spørsmålstegn ved hva som egentlig forventes av lederes kompetanse til å lede mangfold? Er organisasjonen moden nok til å kunne nyttiggjøre seg av potensialet i mangfoldet, redusere konflikter og misforståelser, og er ledelsen faktisk trygge nok til å kunne lede utenfor komfortsonen?

 
 
Amritha Ballal, Bård Sve Wallentinsen, Maja Vikan & Jørn Lein Mathisen

Amritha Ballal, Bård Sve Wallentinsen, Maja Vikan & Jørn Lein Mathisen

I mitt innlegg satt jeg fokus på, hvorfor mangfoldskompetanse er viktig for å få benyttet potensialet i mangfoldet, vi møter på arbeidsplasser med ulike kulturer. Og hvorfor vi trenger verktøy og strategier i kommunikasjon og ledelse. Det er ikke nok med flyt av arbeidskraft og tilgang på talenter dersom bedriften ikke klarer å ta vare på, og utvikle de ansatte. Det er heller ikke nok med kurs i kulturforståelse, hvis ikke organisasjonen har en helhetlig tilnærming til ledelse av mangfold, gode risikovurderinger og kompetanseplaner.

Seminaret på Arendalsuka var i regi av UiA, UD, Norges forskningsråd og NICCI.

Skrevet av Maja Vikan - rådgiver Seema.

 

 

“Is Norway responding well to the rise of India?”

With this question The Minister of Foreign Affairs, Ine Marie Eriksen Søreide, opened the seminar, and she answered with a clear "Yes".

That made me think back to the cultural intelligence classes I taught Indians in Norway, and to Norwegian companies in India. Søreide confirmed that Norwegian companies are increasing their investments in India, which led to debates on opportunities and challenges associated with this cooperation. The consensus was, however, the growing competition for, and access to talent. I wonder how many managers actually has the ability to lead diversity? Are organizations mature enough to harvest the potential in diversity, knowable enough to minimize conflicts and misinterpretations? Are leaders confident enough to manage teams that represent another cultural mindset?

In my pitch, I highlighted why diversity competence is important for utilizing the potential in workplaces with multiple cultures, and why we need tools and strategies in our rhetoric and management. If an organization is not making sure to utilize and develop employees, you will not see the positive effects of a diverse workforce. If the organization does not have a holistic approach to diversity leadership, high quality risk assessments and competency development plans, the positive and long-term effects of courses in cultural understanding is rendered useless.

The seminar at Arendalsuka, 13 August 2018 was arranged by the University of Agder, Ministry of Foreign Affairs, The Norwegian Research Council and Norway India Chamber of Commerce and Industry.

Maja Vikan - Advisor Seema.