Kulturell intelligens

 

Den hurtig skiftende virkeligheten med økt mobilitet, samarbeid og kontakt med mennesker fra ulike land og hvilke krav det stiller til virksomheter og ledere er beskrevet i utallige bøker i dag.

Vi møter mennesker fra ulike hjørner av kloden på arbeidsplassen, i nabolaget, som kunder, brukere, butikkeiere, i klassen til barna, på fotballaget, som en lege eller sykepleier, en snekker, ingeniør, forsker, blant kundene og brukerne eller som kulturfestival arrangør. Verden har kommet inn i Norge.

I 2016 hadde over 30 prosent av befolkningen i Oslo innvandrerbakgrunn, i enkelte bydeler er over 50 prosent av innbyggere innvandrere og deres etterkommere. For femti år siden ville dette mangfoldet være helt utenkelig. Det var også utenkelig å tenke at femti år frem i tid vil over 27 000 av norske studenter studere i utlandet, og over 25 000 av studentene i Norge vil være fra andre land i verden. I USA har hver tredje innbygger innvandrerbakgrunn. Over 5 millioner av befolkningen i USA har norsk bakgrunn. Innvandring er ikke et nytt eller ukjent fenomen.

Kulturell intelligens.
Evnen til å se og lede hele mennesker. Samhandling og relasjonsbygging på tvers av ulikhetene basert på kultur, religion, kjønn, funksjonsnivå, kunnskap, språk og andre forskjeller vil stille nye krav til din evne til å koble deg til mennesker som oppleves som annerledes enn deg selv.  Kulturell intelligens er en av pillarene i mangfoldsledelse.

Ledere som har utviklet høy kulturell intelligens kjenner til sine mentale modeller og hvordan de farger deres oppfatning av enkelt individer, verdensbilde, handlinger og tankesprang.

  • De vet hvordan en observasjon kan lede til generaliseringer som igjen påvirker kulturen på arbeidsplassen og kvaliteten i møte mellom mennesker.
  • Denne innsikten påvirker motivasjonen til å forstå den andres atferd, kultur og hvordan lederen skal tilpasse sin kommunikasjon.
  • Du lager en strategi eller en plan for hvordan ny kunnskap om den andres kultur og væremåte kan integreres i din egen tolkning. Du vet at folk kan forstå og reagere ulikt på en og samme situasjon og vet hvordan det kan bli en styrke i din virksomhet.

    Du tilpasser din tenkning og handlinger slik at du binder mennesker sammen på tvers av ulikhetene, og benytter potensialet i mangfoldet systematisk og strategisk.
IMG_6981.jpg
 
Ann Andersen