Tanker for 2019

 

Stadig flere ledere setter seg mål for å øke kjønnsbalanse spesielt i lederposisjoner. De uttrykker tydelig at økt kjønnsbalanse og mangfold er viktig for innovasjon og verdiskaping. Det er bra.

Ved inngangen til ett nytt år står Norge og Europa overfor noen utfordringer og muligheter som må møtes med klokt lederskap.  For en stadig økende aldrende befolkning og lav fødselsrate, økt migrasjon, økt arbeidsledighet, økt global konkurranse i arbeidsmarkedet, økt utenforskap og en ustabil verden kan fort bli konfliktfylt. Men, det kan også bli noe energisk, utviklende og vekstfremmende.

Loveleen+Rihel+Brenna+013.jpg

Likestilling og mangfold er blitt kritisk viktig for å utvikle en bærekraftig organisasjon og nasjon. Skal dette lykkes krever det likevel at ledere tilegner seg ny kunnskap og kompetanse og bruker verktøy og språk som utnytter potensialet. Vi i Seema har brukt de siste årene på å utvikle verktøy og bygge en solid grunnmur som Seemas og Norges fremtid innenfor ledelse av mangfold og likestilling kan stå på.

La meg presentere det viktigste verktøyet for å lykkes med likestilling og mangfold som vi har vært med på å utvikle i 2018.

 
 

Verdens nyhet - første standard for ledelsessystem for mangfold.

I 2016 tok jeg kontakt med Standard Norge og etterlyste en standard for ledelsessystem for kjønnslikestilling og mangfold. De bekreftet at det ikke fantes og det ble satt sammen en komité for å utvikle verdens første standard for ledelsessystem for mangfold. Jeg fikk gleden av å lede komiteen som utviklet standarden. Standarden ble ferdigstilt i august 2018

Standard for ledelsessystem for mangfold (også kjønnsmangfold på alle nivåer i organisasjoner) er verdens første standard som viser hvordan policyer, strategier, prosesser, kompetanse og tiltak for å håndtere risiko kan være nøkkelen til å skape et bærekraftig samfunn og arbeidsliv.

Denne standarden som følger ISO-mal kan bidra til at Norge kan være et foregangsland som viser verden hvordan en nasjon kan utløse potensialet i mangfoldet og få reell likestilling i arbeidslivet. NS 11201, en nasjonal standard som følger ISO mal.

Norge kan løse den gordiske knuten ved hjelp av standarden.

Norge har også utviklet et verktøy for å løse den gordiske knuten - økt kjønnsbalanse- og likestilling, og økt arbeidsdeltakelse blant innvandrere. Regjeringen har allerede løftet frem Standarden som et viktig verktøy for å sikre økt inkludering i arbeidslivet.

Vi håper at Norge i 2019 kan presentere standard for ledelsessystem for mangfold som et svar og verktøy for å lykkes med likestillingsintegrering i offentlig sektor, IA-avtalen og nå målene for økt kjønnsbalanse i lederposisjoner og likestilling i arbeidslivet.

Tenk om vi kunne unngå gammelretorikk når vi skal svare på hvorfor det er få kvinner i lederposisjoner, manglende likestilling og fortsatt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn med svar som:

 • Nå har vi fått nok av hvite menn som pusher 50.

 • Gutteklubben Grei har ansvar for manglende likestilling.

 • Kvinnene har ansvar, de må lære å rekke opp hånden.

 • Vi skal behandle alle likt, vi er verken opptatt av kjønn eller etnisitet. Hos oss er vi fargeblinde og kjønnsblinde.

 • Vi skal sikre 50 prosent kvinner i lederposisjoner, men det er egentlig ingen forskjell mellom kvinner og menn.

 • Vi må først lykkes med kjønnslikestilling før vi kan fokusere på ledelse av mangfold.  

women-business-technology-businesswoman-laptop-meeting-small-business-networking-conversation_t20_LQ09xV.jpg

Disse utsagnene fører ofte likestillings- og mangfoldsarbeidet i et blindspor. Jeg håper ledere vil svare utfordringene ved å fokusere på likeverdige muligheter, likeverdig innflytelse og øke kunnskap og kompetanse om verdien av økt mangfold av perspektiv. At ledere øker sin kunnskap om hvordan utvide sin komfortsone og leder mangfoldet gjennom:

 • Fleksibel lederskap

 • Modig lederskap

 • Nyskapende lederskap

 • Nytenkende lederskap

Vi trenger trygge ledere som vet hvordan de skal anerkjenne, fremme og bruke potensialet i mangfoldet. Dette kan de gjøre ved å ta i bruk verktøyene som Standard for ledelsessystem for mangfold tilbyr.

Våre mål for 2019

I 2019 ønsker Seema å prioritere kunnskap- og kompetansebygging for ledere og ansatte i offentlig og privat sektor, slik at de ser sammenhengen mellom mangfold, likestilling og verdiskaping. Det skal vi gjøre ved å:

 • Tilby kompetanseutvikling gjennom kurs, workshops og opplæringsprogrammer i mangfoldsledelse.

 • Sertifisere ledere i mangfoldsledelse.

 • Kartlegge organisasjoners mangfoldskompetanse og mangfoldsmodenhet. Og avdekke om organisasjonen bruker mangfoldkompetanse i oppgaveløsningen.

 • Utvide Seemas talent- og mentorprogram slik at vi når flere kvinner, menn og virksomheter i løpet av et år. For å få det til må vi finne nye samarbeidspartnere.

Vi ser frem til å ta fatt i oppgavene som står foran oss og bidra til å gjøre en forskjell på individ, organisasjons, samfunns og nasjonalt nivå i 2019.

Godt nytt år.
Loveleen Rihel Brenna