Mangfoldsledelse

Økt globalisering, flyt av arbeidskraft og endret demografi stiller nye krav til ledere. Mangfold gir både økt kompleksitet og åpner opp for nye muligheter. For å håndtere kompleksiteten, samtidig som potensialet tas i bruk, kreves det nå ny kunnskap hos ledere.

 

 

spisskompetanse

Seema har spisskompetanse innenfor arbeid med mangfold, utvikle mangfoldskompetanse og lede mangfold. Hovedfokuset vårt er knyttet til kjønn og flerkulturelt mangfold.

Seema bevisstgjør, øker kunnskap og utvikler kompetansen om mangfold og hvordan lede mangfoldet. Vi gir ledere trygghet til å stå i og utnytte spenningene mangfoldet kan representere. Vi gjør de bedre i stand til å identifisere, koordinere og bruke potensialet i mangfoldet.

Tall fra McKinseys rapport Diversity Matters, fra februar 2015, viser at god kjønnsfordeling gir 15 prosent høyere sannsynlighet for at lønnsomheten blir over gjennomsnittet. Og enda mer interessant: «God etnisk fordeling i toppledelsen» gir hele 35 prosent større sannsynlighet for lønnsomhet over gjennomsnittet. 

Deloittes rapport «Rewriting the rules of the digital age» (2017) stadfester at mangfold, og ledelse av mangfold, blir viktig i fremtiden. 

Bevisstgjøring av hvordan lederes verdier, språk og holdninger påvirker mangfoldet.

 

 

DEFINISJONER

Mangfold er sammensetningen av ulikheter på en arbeidsplass. I denne sammenhengen snakker vi både om synlige og usynlige karakteristika. Synlige karakteristika er ting som alder, kjønn, språk eller etnisitet, mens usynlige karakteristika handler om ting som personlighet, tankesett eller sosial kultur (verdisett, livssyn m.m)

Mangfoldskompetanse er perspektivet du kan ta eller ferdighetene du har som følge av alle dine erfaringer, og synlige og usynlige karakteristika, og anvendelsen av disse.

Mangfoldsledelse er evnen til å identifisere, forstå og anvende mangfoldskompetanse på arbeidsplassen.

Med mangfoldstyper menes; Hvilke typer mangfold (kjønn, alder, nasjonalitet osv.). 

Med mangfoldsomfang menes: Hvor stor er de ulike gruppene. Hvem er dominantgruppe, og ikke-dominantgruppe.

 

 

Standardisering

Nasjonal standardiseringskomite
Seema leder en komité i Standard Norge som utvikler en nasjonal standard for mangfoldsledelse.
Deltakere er IMDI, Fagforbundet, IKEA, NAV Telemark, Porsgrunn kommune, Høgskolen I Oslo, UiO, Agder Forskning, Ullensaker Kommune, MAK. Utarbeidelse iht ISO mal

Internasjonal standardiseringskomite
Seema deltar også i en internasjonal arbeidsgruppe som utvikler en ISO standard for Diversity and Inclusion. Seema og IMDI er Norges representanter i dette arbeidet.