Potensialstudie

 

Har du full oversikt over potensialet i din bedrift eller organisasjon?

 

Ønsker du å:

  • forstå hva mangfold er og hvorfor dette har en verdi?
  • forstå hva mangfoldskompetanse er, og hvordan dette bidrar til bedre resultater?
  • forstå hvordan mangfold kan bidra til økt verdiskaping, innovasjon, bedre kundeforståelse og øke din bedrifts eller organisasjons attraktivitet som arbeidsgiver?
  • avdekke om kulturen i din organisasjon fremmer eller hemmer potensialet i mangfoldet?
  • få hjelp til å igangsette riktige tiltak som bidrar til å utløse verdiskapende mangfoldskompetanse?

 

Seema har utviklet potensialstudie - verktøyet som avdekker nåsituasjonen og kartlegger:

  • mangfold og mangfoldskompetanse i din bedrift eller organisasjon
  • i hvilken grad verdiskapende mangfoldskompetanse etterspørres og brukes
  • underliggende likestillings- og inkluderingsutfordringer, og hvordan dette påvirker arbeidsmiljøet

Prosessbeskrivelse

Kontakt oss i dag for mer informasjon

Seeing - Se
SEEMA-metoden er kanskje det viktigste verktøyet for ledere som har som mål å møte hvert enkelt menneske som et unikt individ. En trygg og inkluderende leder ser hele mennesket og det som skjuler seg bak alle merkelapper og kategorier, som kjønn, nasjonalitet, religion, funksjonsnivå, seksuell legning, alder, hudfarge eller geografisk tilhørighet.

Engaging - Engasjere seg i den andre
Har du noen gang tenkt over at hver enkelt av oss har kjent på hva det innebærer å være en minoritet? Ikke? Alle har, i mer eller mindre grad, opplevd å være i situasjoner hvor vi har vært i mindretall, enten i samfunnet, på arbeidsplassen, eller begge deler. Dette betyr at vi også har evnen til å forstå og håndtere mangfoldet. SEEMA-metoden handler om å bli tryggere i møtet med andres annerledeshet, og samtidig gjøre egen annerledeshet mer forståelig for andre. Metoden hjelper oss å se verden fra en annens synsvinkel.

Equalizing - Likeverd
De mest suksessrike selskapene i verden oppfordrer medarbeiderne til å bygge en sterk «vi-følelse» ved å fokusere på likhetene, og lære av hverandres ulikheter. Når vi belyser likhetene, samtidig som vi anerkjenner ulikhet og det unike hos hvert enkeltmenneske som en styrke, binder vi mennesker sammen. I den andre enden av skalaen, finner vi selskaper som gjør det motsatte av å binde sammen ved å kreve at medarbeiderne skal passe inn i en bestemt kultur.

Managing - Lede
I enhver organisasjon setter ledelsen agendaen og tonen. Trygge og inkluderende ledere utvikler ferdigheter til å se likheter og ulikheter mellom seg selv og andre. Denne evnen kaller vi «mangfoldsmodenhet». Mangfoldsmodne organisasjoner har utarbeidet strategier, handlingsplaner, lederutviklingsprogrammer, mentorordninger, støtteordninger og metoder for å utvikle mangfoldskompetansen hos ledere på alle nivåer. Virkemidlene ruster ledere i tilretteleggingen av en inkluderende kultur som bidrar til likeverd og tilhørighet.

Acting - Handling og implementering
En mangfoldsmoden organisasjon har systemer og ledere som benytter potensialet i mangfoldet optimalt. I motsetning til mange andre, sørger de for å bruke mangfoldet av innsikt, perspektiv og erfaring hos alle medarbeidere. Hovedfokuset deres er å tydelig koble mangfold til organisasjonens kjernevirksomhet. De rekrutterer mangfoldskompetanse. Tallfesting av mangfoldet er nødvendig, men ikke et endelig mål.

 

Vil du lære mer om SEEMA-metoden kan du bestille boken, "The Parable of the Dog and the Peacock", her.